Proletaren, Svezia. Articolo del 30 novembre 2011

Stridbara arbetare i Italien
Radikala fack mot att folket tvingas betala

Efter Grekland riktas blickarna allt mer mot krisen i ett av EU:s största länder, Italien. Men också här möter krisåtgärderna motstånd. ”Vi kämpar mot att folket ska betala”, förklarar Paola Palmieri, från den fackliga centralorganisationen USB. 3 december samlas radikala italienska fack för att planera nya strejker och protester

di Patrik PaulovEfter Silvio Berlusconis avgång leds Italien av den tidigare EU-byråkraten och bankrådgivaren Mario Monti. Personskiftet innebär inte någon ny politik. Notan för skuldkrisen ska betalas av arbetarna och folkflertalet.

Men motståndet mot överhetens planer är starkt. I Italien finns flera radikala fackliga organisationer som nu mobiliserar till strid mot regeringen Monti, mot trojkan (EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden) och mot storföretagen.

Proletären har via e-post intervjuat Paola Palmieri, internationellt ansvarig i den fackliga centralorganisationen USB.

• Kan du för Proletärens läsare kort presentera Unione Sindacale di Base (USB).
– USB är det största klassorienterade facket i Italien och samlar cirka 250000 arbetare. Det formella grundandet skedde i april 2010 genom en sammanslagning av två fackliga organisationer som varit verksamma sedan 1980-talet.

– USB är en centralorganisation delad i två huvudorganisationer, USB offentlig-anställda och USB privatanställda, med fler än 80 anslutna lokala centralorganisationer i alla stora städer. Vi tecknar nationella kollektivavtal inom flera områden, främst i offentlig sektor. USB finns på de viktigaste italienska och transnationella företagen, som biltillverkaren Fiat, flygbolaget Alitalia och det statliga järnvägsbolaget Ferrovie.

– USB har också ett socialt arbete för rätten till bostad, ett arbete med utländska medborgare samt en organisation för pensionärer. Vi har nyligen beslutat att lokalt i storstadsområden organisera alla de som inte har möjlighet att mötas i en fackförening, som arbetslösa, tillfälligt anställda, de som saknar en inkomst och hemlösa.

– Förbundet står oberoende i förhållande till arbetsgivare, regeringar och politiska partier. USB har på senare år utlyst flera generalstrejker för att försvara arbetarna mot centerhöger- och centervänsterregeringar. Vi kämpar för att försvara strejkrätten och rätten till fri facklig organisering och mot de klassamarbetande fackens monopol på facklig representation. USB:s strejker och demonstrationer är alltid mycket välbesökta och stridslystna.

• Vi har förstått att USB är medlem i Fackliga världsfederationen (WFTU), tillsammans med bland andra grekiska PAME.
– USB har broderliga relationer med många klassorienterade fack i hjärtat av det kapitalistiska Europa. Vi deltar i det europeiska sekretariatet av WFTU och baserar våra relationer på den internationella solidaritetens grund, på motståndet mot kapitalismen och arbetsgivarnas privatiseringar och utlokaliseringar, mot diktaten från EU och den väg som Europafacket (ETUC) valt.

• Den tidigare regeringen Berlusconi har tillsammans med trojkan (EU-ECB-IMF) drivit igenom flera åtstramningspaket. Kan du ge några exempel på hur dessa slår mot folket?
– De åtgärder som beslutats av regeringen Berlusconi, och som i dag fullföljs av den nye premiärministern Mario Monti, har en avsevärd påverkan på de arbetandes och arbetarfamiljernas levnadsförhållanden.

– Momshöjningen har lett till höjda priser på gas, el och bränsle. Offentliganställdas löner kommer att vara frysta i minst tre år. Pensionsåldern för kvinnor har höjts till 65 år. Den lag som reglerar kollektivavtal på nationell nivå och uppsägningar har försämrats. Trenden att göra alla anställningsvillkor och avtal tillfälliga fortsätter och arbetslösheten, särskilt bland unga, har nått rekordnivåer.

• När krisen i Grekland blev akut påstods det att låg pensionsålder och höga löner var orsaken till det skenande underskottet. Ljuder sådana tongångar också i Italien?
– Ja, även här har det förts en kampanj liknande den mot de grekiska arbetarna. Det hävdas att italienarna har levt över sina tillgångar, vilket inte är sant.

– En tiondel av det italienska folket har samlat på sig hälften av landets tillgångar. Detta är den verkliga skandalen, att fördelningen av välståndet har till syfte att gynna kapitalet, företagen och välbärgade personer.

• Hur ser USB på EU-projektet? Många radikala krafter i Europa menar att deras länder bör lämna både euron och EU.
– Vi har alltid ansett att Europeiska unionen utgör sjukdomen och inte botemedlet för de europeiska folken. Euron är skräddarsydd för att gynna Tysklands behov och export, och vad som händer nu visar att vi hade rätt.

– USB för en bred kamp för att folket inte ska bära bördan av skulden, för en nationalisering av banker och storföretag som är av yttersta vikt för nationen, och för skapandet av ett institut som ska stödja eller ta över företag i svårigheter. Det stora problemet är den nationella suveräniteten, som för närvarande hotas av EU:s inblandning. Vi säger ”Italien i Europa, men utanför EU”.

• Ett av EU:s krav på Italien är fortsatta privatiseringar. Detta trots att 94 procent av italienarna i juni i år sa nej till att privatisera vattenförsörjning och social service.
– Uppslutning i folkomröstningen i juni mot privatiseringar var massiv. Fler än 27 miljoner röstade, trots att mäktiga krafter motsatte sig detta demokratiska verktyg för att uttrycka medborgarnas vilja. Lobbygrupper och regeringen försöker misstänkliggöra folkomröstningsresultatet och gå vidare med privatiseringarna.

– För några veckor sedan kom ett mycket kraftfullt svar på dessa planer från de anställda i lokaltrafiken, som strejkade mot privatiseringar och neddragningar på personal och service. Deltagandet i strejken var 75 procent.

• Berätta om de stora protesterna under hösten, som generalstrejken 6 september och demonstrationen i Rom 15 oktober med över 200.000 deltagare.
– De traditionella, stora italienska fackliga federationerna har beslutat att acceptera åtstramningspolitiken. Trots det har arbetarna deltagit massivt i strejker och demonstrationer mot de åtstramningar som EU, ECB och IMF lagt fram och som regeringen genomför.

– Den 6 september arrangerade vi demonstrationer i mer än 50 italienska storstäder under generalstrejken. Den 15 oktober, vid den stora nationella demonstrationen som organiserades av den radikala vänstern, skedde våldsamma samman-drabbningar med polisen.

• Vilka aktioner planerar USB och den radikala fackliga rörelsen framöver?
– I oktober beslutade USB och andra italienska klassorienterade fack att utlysa en generalstrejk 2 december mot regeringen Berlusconis politik och mot EU:s och ECB:s diktat. Nu har Berlusconi avgått och Mario Monti, före detta EU-kommissionär och tidigare rådgivare till banken Goldman Sachs, leder en samlingsregering med stöd av alla centerhöger- och centervänsterkrafter. Vi har därför skjutit upp strejken några veckor för att se vilka åtgärder den nya regeringen tänker vidta och därefter värdera det nya politiska scenariot.

– Men redan lördag 3 december genomförs en nationell facklig samling i Rom med hundratals delegater från alla klass-orienterade fack. Där ska vi avgöra vilka initiativ som vi ska ta för att gå vidare.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lavoratori militanti in Italia
Commercio radicale contro le persone costrette a pagare

Dopo la Grecia è sempre più l'attenzione alla crisi in uno dei più grandi d'Europa paesi, Italia. Ma questa crisi incontro misure di resistenza. "Stiamo combattendo contro il popolo a pagare", ha spiegato Paola Palmieri, dalla confederazione sindacale USB. 3 dicembre raccolti radicale specialista italiano per pianificare nuovi scioperi e proteste.


di Patrik Paulov


Dopo le dimissioni di Berlusconi ha portato l'Italia alla ex burocrate dell'Unione europea e banchiere Mario Monti. Cambiamento personale non è una nuova politica. Il disegno di legge per la crisi del debito deve essere pagato dai lavoratori e la maggior parte della gente.

Ma la resistenza ai piani di unità è forte. In Italia ci sono i sindacati più radicali che sono ora mobilitando per combattere contro i Monti del governo, la troika (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo Monetario Internazionale) e contro le grandi imprese.

Il proletario è via e-mail intervistato Paola Palmieri, responsabile internazionale della confederazione sindacale USB.

• È possibile per i lettori proletaria brevemente introdurre Unione Sindacale di Base (USB).
- USB è la più grande class-oriented sindacati in Italia e raccoglie circa 250.000 lavoratori. La fondazione ufficiale si è tenuto nell'aprile 2010 dalla fusione delle due sindacati che sono stati attivi dal 1980.

- USB è una confederazione divisa in due organizzazioni principali, USB, dipendenti pubblici e dipendenti privati, USB, con più di 80 sindacati affiliati locali in tutte le principali città. Abbiamo firmato accordi collettivi in ​​diversi settori, soprattutto nel settore pubblico. USB è la più importante società italiana e transnazionale, come casa automobilistica Fiat, Alitalia e le Ferrovie società ferroviaria nazionale.

- USB è anche un lavoro sociale per il diritto alla casa, il lavoro con cittadini stranieri, nonché una organizzazione per i pensionati. Abbiamo recentemente deciso a livello locale nelle aree metropolitane per organizzare tutti coloro che sono in grado di soddisfare in un sindacato, come i disoccupati, i lavoratori interinali, quelli senza un reddito e senza casa.

- L'Associazione è indipendente da datori di lavoro, governi e partiti politici. USB ha recentemente annunciato diversi scioperi generali per difendere i lavoratori contro il centro-destra e centro governi di sinistra. Stiamo lottando per difendere il diritto di sciopero e il diritto alla libertà di organizzazione sindacale e ai sindacati semplificato cooperativa il monopolio della rappresentanza sindacale. USB scioperi e le manifestazioni sono sempre molto popolare e combattivo.

• Sappiamo che la USB è membro del World Trade Union Federation (FSM), insieme a, tra gli altri PAME greci.
- USB ha relazioni fraterne con molte classi orientato il commercio nel cuore dell'Europa capitalista. Noi partecipiamo alla segreteria europea del FSM, e basare le nostre relazioni sulla solidarietà internazionale, perché, in opposizione al capitalismo e alla privatizzazione dei datori di lavoro e la delocalizzazione, contro i dettami della UE e il percorso che i sindacati europei (CES) selezionata.

• Il precedente governo Berlusconi, insieme con Troika (UE-BCE-FMI) ha spinto attraverso una serie di misure di austerità. Può fare alcuni esempi di come questi scioperi contro il popolo?
- Le misure adottate dal governo Berlusconi, che oggi onorato dal nuovo Primo Ministro Mario Monti, ha un impatto significativo sulle condizioni di vita dei lavoratori e le famiglie dei lavoratori '.

- Aumento dell'IVA ha portato ad aumento dei prezzi per gas, elettricità e combustibili. Stipendi dei dipendenti pubblici 'saranno congelati per almeno tre anni. L'età pensionabile per le donne è stato aumentato a 65. La legge che disciplina i contratti collettivi a livello nazionale e licenziamenti sono peggiorate. La tendenza a rendere tutti lavoro e contratti a tempo determinato continua e la disoccupazione, soprattutto tra i giovani ha raggiunto livelli record.

• Quando la crisi è diventata acuta in Grecia, si è sostenuto che l'età di pensionamento bassa e salari elevati sono stati la causa del deficit galoppante. Suoni tali sentimenti anche in Italia?
- Sì, anche qui, c'è stata una campagna come quella contro i lavoratori greci. Si sostiene che gli italiani hanno vissuto oltre le proprie possibilità, che non è vero.

- Un decimo del popolo italiano hanno accumulato metà della ricchezza del paese. Questo è il vero scandalo, che la distribuzione della ricchezza è destinata a vantaggio del capitale, le società e gli individui ricchi.

• Qual è USB del progetto europeo? Molte forze radicali in Europa credono che i loro paesi dovrebbero fornire sia l'euro e l'Unione europea.
- Abbiamo sempre creduto che l'Unione europea costituiscono la malattia e nessuna cura per i popoli d'Europa. L'euro è fatto su misura per il beneficio dei bisogni della Germania e le esportazioni, e cosa succede ora che avevamo ragione.

- USB per una lotta di massima per le persone a non sopportare il peso del debito, per la nazionalizzazione di banche e società che sono della massima importanza per la nazione, e per la creazione di un'istituzione in grado di supportare o rilevare aziende in difficoltà. Il grosso problema è la sovranità nazionale, che è attualmente minacciata dal coinvolgimento dell'UE. Diciamo "L'Italia in Europa, ma fuori dell'Europa".

• Una delle richieste dell'UE in materia di privatizzazioni futuro d'Italia. Questo nonostante il fatto che il 94 per cento degli italiani nel giugno di quest'anno, ha detto no alla privatizzazione della distribuzione dell'acqua e dei servizi sociali.
- La partecipazione al referendum di giugno contro la privatizzazione è stata massiccia. Più di 27 milioni di voti, nonostante le potenti forze piuttosto che gli strumenti democratici per esprimere la volontà dei cittadini. Lobbying e il governo sta cercando di screditare il risultato del referendum e andare avanti con la privatizzazione.

- Qualche settimana fa, una risposta molto forte a tali piani da parte dello staff del traffico locale, che è andato in sciopero contro privatizzazione e tagli del personale e nel servizio. Partecipazione allo sciopero è stata del 75 per cento.

• Mi parli delle proteste grande in autunno, come lo sciopero generale il 6 settembre e la manifestazione a Roma il 15 ottobre con oltre 200.000 partecipanti.
- Le tradizionali, grandi federazioni sindacali italiane hanno deciso di accettare l'austerità. Nonostante questo, i lavoratori hanno partecipato a scioperi e manifestazioni di massa contro le misure di austerità da parte dell'Unione europea, la BCE e il FMI proposto e che il governo sta attuando.

- Il 6 settembre, abbiamo organizzato manifestazioni in 50 città italiane durante lo sciopero generale. Il 15 ottobre, presso la grande manifestazione nazionale organizzata dalla sinistra radicale, si è violenti legati scontri con la polizia.

• Quali piani d'azione USB e il movimento operaio radicale in futuro?
- Nel mese di ottobre, l'USB e altri italiani di classe-oriented commercio di chiamare uno sciopero generale il 2 dicembre contro la politica del governo Berlusconi e l'UE ei diktat della BCE. Ora, Berlusconi si dimise e Mario Monti, ex Commissario europeo e ex consigliere di Goldman Sachs, guiderà un governo di coalizione con l'appoggio di tutte le forze di centro-destra e centro-sinistra. Abbiamo quindi rinviato lo sciopero di qualche settimana per vedere quali misure il nuovo governo intende adottare e quindi valutare il nuovo scenario politico.

- Ma già nel Sabato 3 dicembre ha condotto una riunione sindacale nazionale a Roma con centinaia di delegati provenienti da tutte le classi orientate commercio. Dove possiamo determinare quali passi dovremmo prendere per andare avanti.

 

(traduzione in italiano automatica)

* Questo sito usa i cookies per effettuare statistiche sulla navigazione. Navigando sul sito accetti l'utilizzo dei cookies Ulteriori Informazioni